RY VANDVÆRK

VANDETS HÅRDHED ER CA 10

Den årlige måleraflæsning vil blive foretaget den 01-12-2020.

GENERALFORSAMLING 2020 er UDSAT på ubestemt tid.

Andelsselskabet Ry Vandværk
afholder ordinær generalforsamling mandag den 04-05- 2020 kl. 19.30
på Hotel Ry.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om udtrædelse af den økonomiske
og skattepligtige del af vandsektor loven.
Info materiale er husstandsomdelt.
8. Eventuelt.

For hver andelshaver kan afgives en` stemme.

Bestyrelsen.

Hvis ikke forslaget under punkt 7 bliver vedtaget med 2/3 af de stemmeberettigede, afholdes
ekstraordinær generalforsamling onsdag den 06-05-2020 kl. 19.30 på vandværkets kontor
Klostervej 88, Ry.

KONTAKT OS

Læs mere