RY VANDVÆRK

VANDETS HÅRDHED ER CA 10

Den årlige måleraflæsning vil blive foretaget den 01-12-2020.

GENERALFORSAMLING den 3. august 2020 kl. 19.30 på Hotel Ry

Andelsselskabet Ry Vandværk
afholder ordinær generalforsamling mandag den 03-08- 2020 kl. 19.30
på Hotel Ry.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om udtrædelse af den økonomiske
og skattepligtige del af vandsektor loven.
Info materiale er husstandsomdelt.
8. Eventuelt.

For hver andelshaver kan afgives en` stemme.

Bestyrelsen.

Hvis ikke forslaget under punkt 7 bliver vedtaget med 2/3 af de stemmeberettigede, afholdes
ekstraordinær generalforsamling torsdag den 06-08-2020 kl. 17.00 på vandværkets kontor
Klostervej 88, Ry.

KONTAKT OS

Læs mere